Nederlands English

Nieuws

Sanering Thermphos

Sanering Thermphos

16-11-2018

Het faillissement van de fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost heeft geleid tot een Opdracht aan een aannemerscombinatie voor Decommissioning, Sanering en Ontmanteling van de fabriek en onderdelen van het terrein.
Met name onderschatting van de complexiteit van de werkzaamheden door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer, in combinatie met een noodzakelijke innovatieve aanpak en een volstrekt ontoereikend budget, kende het project een valse start en kwam dan ook niet op gang.

Volgens opdracht aan de aannemerscombinatie moesten naast het verwijderen van alle fosfor en fosforhoudend materiaal, ook andere gevaarlijke stoffen zoals licht radioactief materiaal en asbest verwijderd worden. Het tekort aan financiële middelen, onduidelijke organisaties en een verouderde en incomplete vergunningensituatie leidde al snel tot juridisering van de verhoudingen tussen OG en ON.
Zaken als voornoemd, in combinatie met een opeenstapeling van voortdurende technische problemen in de realisatiefase die een adequate aanpak verhinderen en het niet (tijdig) afhandelen van financiële geschillen, droegen verder bij aan verstoring van de relatie tussen OG en ON.

Lopende de realisatie van het project zijn meerdere pogingen door externe experts ondernomen om te komen tot een betere samenwerking tussen ON en OG o.a. door voorstellen op het gebied van o.a. budgetaanpassing, organisatie en techniek. Uiteindelijk zonder resultaat met als onafwendbaar gevolg dat OG en ON zodanig met elkaar in onmin geraken dat de realisatie van de werkzaamheden volledig stagneerde.
Mede door inzet van CTD weten OG en ON elkaar geleidelijk weer te vinden, worden handen ineen geslagen en gaat men uiteindelijk voortvarend met nieuw elan weer aan de slag, de vertraging van meer dan 1,5 jaar zal weliswaar niet ingelopen kunnen worden, maar het belangrijkste is dat dit project van meer dan € 100 miljoen in technische en financiële zin weer onder controle is.