Nederlands English

Referenties

Jonker, Jan

  • Spoortunnel/parkeergarage Delft
  • Advies/review/toetsing ontwerp/tenders bij o.a. tunnels A73, A2, Sluiskil, A10, Rott. baan
  • Projectmanager Civiele Techniek Betuweroute o.a.19 km tunnel - (7,6 km geboord) en 140 kunstwerken
  • Willemsspoortunnel Rotterdam